Comfortis Kauwtabletten Hond Kat

Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
  • 11919
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €49,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €49,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

De Comfortis kauwtablet is een geregistreerd diergeneesmiddel voor de behandeling van een vlooien besmetting bij hond en kat.

  • Alleen verkijgbaar in de dierenkliniek, online niet te bestellen.
  • Dit product is een geregistreerd REG NL UDA diergeneesmiddel.
  • U kunt Comfortis uitsluitend laten voorschrijven en verstrekken door uw eigen dierenarts.
  • U vindt hier de bijsluiter informatie van de Comfortis kauwtablet voor hond en kat.

#Bijsluiter informatie Comfortis kauwtablet hond kat#

Indicaties

  • Honden en katten: behandeling en preventie van vlooienbesmetting (Ctenocephalides felis).
  • Het preventieve effect tegen nieuwe besmettingen is een resultaat van het doden van volwassen vlooien en de reductie van de productie van eitjes en blijft duren tot 4 weken na een eenmalige toepassing van het product.
  • Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergie dermatitis (VAD).

Geschikt voor

Hond, kat.

Niet geschikt voor

Niet gebruiken bij honden of katten jonger dan 14 weken.

Toediening & dosering

Voor oraal gebruik. Het diergeneesmiddel dient met voedsel of onmiddellijk na de voeding te worden toegediend.

Honden
Het diergeneesmiddel moet in overeenstemming met de onderstaande tabel toegediend worden, om zeker te zijn van een dosis van 45 - 70 mg/kg lichaamsgewicht voor honden.

Lichaamsgewicht (kg), hond Aantal tabletten en sterkte 
(mg spinosad
1,3 - 2,0 1x 90 mg tablet
2,1 - 3,0 1x 140 mg tablet
3,1- 3,8 1x 180 mg tablet
3,9 - 6,0 1x 270 mg tablet
6,1 - 9,4 1x 425 mg tablet
9,5 - 14,7 1x 665 mg tablet
14,8 - 23,1 1x 140 mg tablet
23,2 - 36,0 1x 1620 mg tablet
36,1 - 50,7 1x 1620 mg tablet + 1x 665 mg tablet
50,8 - 72,0 2x 1620 mg tablet
                   
Katten
Het diergeneesmiddel moet in overeenstemming met de onderstaande tabel toegediend worden, om zeker te zijn van een dosis van 50 - 75 mg/kg lichaamsgewicht.

Lichaamsgewicht (kg), kat aantal tabletten en sterkte
(mg spinosad)
1,2 - 1,8 1 x 90 mg tablet
1,9 - 2,8 1 x 140 mg tablet
2,9 - 3,6 1 x 180 mg tablet
3,7 - 5,4 1 x 270 mg tablet
5,5 - 8,5* 1 x 425 mg tablet
*Katten zwaarder dan 8,5 kg: geef de juiste combinatie van tabletten

Comfortis tabletten zijn kauwbaar en smakelijk voor honden. Als de hond of de kat de tabletten niet direct aanneemt, kunnen ze samen met het voedsel worden toegediend of direct, door de bek van het dier te openen en de tablet op de achterkant van de tong te plaatsen.
Als binnen een uur na toediening braken optreeedt en de tablet zichtbaar is, opnieuw een volledige dosis geven, om maximale werkzaamheid van het product te garanderen.
Als een dosis wordt overgeslagen, moet het diergeneesmiddel met de volgende portie voedsel worden toegediend en moet een nieuw maandelijks doseringsschema worden opgesteld.
Het diergeneesmiddel kan veilig maandelijks in de aanbevolen dosis gegeven worden. De achterblijvende insectendodende eigenschappen van het product blijven aanwezig tot 4 weken na een eenmalige toediening. Als er weer vlooien verschijnen in de vierde week, kan bij honden het behandelingsinterval verkort worden met 3 dagen. Bij katten moet het volledige 4 weken durende interval tusssen de behandelingen worden aangehouden, zelfs als er voor het einde van de 4 weken opnieuw vlooien verschijnen.
Raadpleeg een dierenarts voor informatie over de optimale tijd om te beginnen met de behandeling met dit product.

Houdbaarheid & bewaaradvies

Bewaar de blister in het originele doosje. Houdbaarheid in onaangebroken originele staat: 3 jaar.

Samenstelling

Kauwtabletten.
140 mg spinosad per tablet.
De insectendodende werking van spinosad wordt gekenmerkt door prikkeling van de zenuwen die leidt tot spiercontracties en tremoren, uitputting, verlamming en snelle dood van de vlo. Het product begint met het doden van vlooien 30 minuten na toediening. 100% van de vlooien is dood/stervende binnen 4 uur na behandeling bij honden, en binnen 24 uur na behandeling bij katten. De insectendodende activiteit tegen nieuwe infecties gaat tot 4 weken door. De maximale concentraties in het bloed zijn hoger bij gevoede dan bij nuchtere honden en katten.

Bijwerkingen & waarschuwingen

Honden
Bij honden is een vaak waargenomen bijwerking braken, dat meestal in de eerste 48 uur na dosering optreedt en waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een plaatselijk effect op de dunne darm. Op de dag van, of de dag na de toediening van spinosad met een dosis van 45 - 70 mg /kg lkichaamsgewicht, was het waargenomen optreden van braken bij het veldonderzoek 5,6%, 4,2% en 3,6% na respectievelijk de eerste, tweede en derde maandelijkse behandeling. Het waargenomen optreden van braken na de eerste en tweede behandeling was hoger (8%) bij honden met een dosis aan de bovenkant van de doseringsbreedte. In de meeste gevallen was braken van voorbijgaande aard, mild en vereiste geen symptomatische behandeling. Andere schadelijke reactie bij honden waren ongewoon of zelden voorkomend en omvatten sloomeid, anorexia, diarree, ataxie en epileptische aanvallen.

Katten
Een bijwerking die bij katten vaak wordt waargenomen is braken. Dit treedt binnen 48 uur na toediening op en wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een lokaal effect op de dunne darm. In het wereldwijde veldonderzoek was de waargenomen incidentie van braken op de dag van toediening van spinosad in een dosis van 50-75 mg/kg lichaamsgewicht, of op de dag daarna, 6% tot 11% in de eerste drie maanden van de behandeling. In de meeste gevallen was het braken van voorbijgaande aard, mild en vereiste het geen symptomatische behandeling.  Andere vaak waargenomen bijwerkingen bij katten waren diarree en anorexia. Lethargie, verlies van conditie en overmatig speekselen traden soms op, en epileptische aanvallen waren zelden voorkomende bijwerkingen.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is bestemd
Het diergeneesmiddel moet toegediend worden met voedsel of onmiddellijk na de maaltijd. De duur van de werkzaamheid wordt mogelijk gereduceerd bij toediening op een lege maag.
Alle honden en katten uit het huishouden moeten behandeld worden.
Vlooien van huisdieren besmetten vaak de mand van het dier, het beddengoed en de door het dier gebruikte rustplaatsen zoals tapijten en zachte bekleding, die in geval van massale besmetting en aan het begin van de behandeling met een passend insecticide behandeld moeten worden en regelmatieg gestofzuigd moeten worden.
Vlooien kunnen gedurende enige tijd nog steeds aanwezig zijn na toediening van het product doordat er volwassen vlooien uit de al aanwezige poppen ontstaan. Door geregelde maandelijkse behandelingen met Comfortis wordt de levenscyclus van de vlo onderbroken. Maandelijkse behandelingen kunnen nodig zijn om de vlooienpopulatie in besmette huishoudens onder controle te houden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Voorzichtig gebruik bij honden en katten met reeds bestaande epilepsie.
Bij honden die minder wegen dan 1,3 kg en katten die minder wegen dan 1,2 kg is nauwkeurige dosering niet mogelijk. Het gebruik van het product bij kleindere honden en kleinere katten wordt daarom niet aanbevolen.
Het aanbevolen doseringsregime moet gevolgd worden en mag niet overschreden worden (zie paragraaf overdosering).

Speciale voorzorgsmaateregelen te nemen door degene die het geneesmiddel aan dieren toedient
Accidentele inname kan bijwerkingen veroorzaken.
Kinderen mogen niet met het diergeneesmiddel in contact komen.
In geval van accidentele inname , dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket worden getoond.
Handen wassen na gebruik.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Dracht: Uit laboratoriumonderzoeken (ratten en konijnen) zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten.
Bij drachtige honden (teven) werd de veiligheid van spinosad niet voldoende vastgesteld. De veiligheid van spinosad bij drachtige katten (poezen) is niet onderzocht.

Lactatie: Bij honden wordt spinosad uitgescheiden in het colostrum en de melk van zogende teven en er wordt dan ook van uitgegaan dat spinosad wordt uitgescheiden in het colostrum en de melk van zogende poezen. Aangezien de veiligheid hiervan voor zogende pups en kittens niet voldoende is vastgesteld, dient het product alleen tijdens de dracht en het zogen te worden gebruikt na een baten/risicoanalyse door de verantwoordelijke dierenarts. Vruchtbaarheid: Uit laboratoriumonderzoek bij ratten en konijnen zijn geen gegevens naar voren gekeomen die wijzen op enig effect op het reproductieve vermogen bij mannelijke en vrouwelijke dieren.
De veiligheid van dit product bij mannelijke honden en mannelijke katten die voor het fokken gebruikt worden is niet vastgesteld. Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Van spinosad is aangetoond dat het een substraat voor P-glycoprotëine (PgP) is. Spinosad zou daarom interactie kunnen vertonen met de andere PgP-substraten (bijvoorbeeld, digoxine, doxorubicine) en mogelijk schadelijke reacties verhogen van dergelijke molecules of de werkzaamheid verminderen.
Rapporteringen na het op de markt brengen, die het gelijktijdige gebruik van Comfortis met zogenaamd 'off label' gebruik van hoge doses ivermectine vermelden, geven aan dat honden trillen/zenuwachtig bewegen, speekselen/kwijlen, toevallen, ataxie, abnormale pupilverwijding, blindheid en desoriëntatie lieten zien.

Overdosering
Er is geen tegengif beschikbaar. In geval van klinische bijwerkingen dient het dier symptomatisch te worden behandeld.
Honden: Van het voorkomen van braken op de dag van, of op de dag na, dosering is waargenomen dat het toeneemt bij overdosering. Braken wordt waaschijnlijk veroorzaakt door een lokaal effect op de dunne darm. Bij doses die de aanbevolen dosering overschrijden wordt braken een veel voorkomende gebeurtenis. Bij doses van ongeveer 2,5 keer de aanbevolen dosering veroorzaakte spinosad braken bij het overgrote deel van de honden. Bij doses tot 100 mg/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 10 dagen, was het enige klinische symptoom van overdosering braken, dat plaatsvond gewoonlijk 2,5 uur na dosering. Lichte verhogingen van ALT (alanine amino transferase) kwamen voor bij honden die behandeld worden met Comfortis. De ALT-waarden waren op dag 24 echter weer gelijk aan hun uitgangswaarden.

Katten: Na één enkele acute overdosis van 1,6 maal de maximale aanbevolen dosering, veroorzaakte spinosad bij ongeveer de helft van de katten braken, en in zeldzame gevallen malaise, hijgen/ijsberen en ernstige diarree. Bij doseringen van 75 tot 100 mg/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 5 dagen, maandelijks toegediend gedurende een periode van zes maanden, was braken het meest voorkomende klinische symptoom. Daarnaast werd een vermindering van voedselopname waargenomen bij vrouwelijke dieren, maar er werd geen significante vermindering in hun lichaamsgewicht waargenomen. 
Fosfolipidose (vacuolisatie van de cellen van de lever, bijnieren en longen) kwam ook voor. Ook werd er diffuse hepatocellulaire hypertrofie opgemerkt bij zowel mannelijke als vrouwelijke dieren, en deze bevinding kwam overeen met een hoger gepoold gemiddeld gewicht van de lever. Er waren in de klinische waarnemingen en de klinisch-chemische parameters echter geen aanwijzingen voor verlies van orgaanfunctie.

Specificaties

Productnr.: 11919
Diersoort: Hond, Kat
Toedieningsvorm: Tablet
Bestrijding van: Vlooien
Levensfase Kat: Junior - 6 maanden tot 2 jaar, Adult - 1 tot 11 jaar, Senior - ouder dan 11 jaar
Levensfase Hond: Junior - 5 maanden tot 1 jaar, Adult - 1 tot 7 jaar, Senior - ouder dan 7 jaar

Overtuigd van uw keuze?

Comfortis Kauwtabletten Hond Kat

Comfortis Kauwtabletten Hond Kat
Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
  • 11919
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €49,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €49,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Mogelijk iets voor uw dier?

Eerder bekeek u