Nexgard Spectra Kauwtablet Hond

Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
  • 11930
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €49,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €49,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

De Nexgard Spectra kauwtablet is een geregistreerd diergeneesmiddel voor de behandeling van vlooien- en tekeninfestaties bij honden,  wanneer gelijktijdige preventie van hartwormziekte en/of behandeling van infestaties met gastro-intestinale nematoden geïndiceerd is.

  • Alleen verkijgbaar in de dierenkliniek, online niet te bestellen.
  • Dit product is een geregistreerd REG NL UDA diergeneesmiddel.
  • U kunt Nexgard Spectra uitsluitend laten voorschrijven en verstrekken door uw eigen dierenarts.
  • U vindt hier de bijsluiter informatie van de Nexgard Spectra kauwtablet voor de hond.

#Bijsluiter informatie Nexgard Spectra kauwtablet hond#

Indicaties

  •  

Geschikt voor

Hond.

Niet geschikt voor

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
In afwezigheid van beschikbare gegevens dient de behandeling van puppy’s jonger dan 8 weken en/of van honden die minder dan 2 kg wegen gebaseerd te zijn op een baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Toediening & dosering

Voor oraal gebruik.
Dosering:
Het diergeneesmiddel dient te worden toegediend in een dosering van 2,50–5,36 mg/kg afoxolaner en 0,50-1,07 mg/kg milbemycine oxime, in overeenstemming met de volgende tabel:


Lichaamsgewicht (kg)
van hond
Toe te dienen sterkte en aantal kauwtabletten
  Nexgard Spectra
9 mg/2 mg
Nexgard Spectra
19 mg/4 mg
Nexgard Spectra
38 mg/8 mg
Nexgard Spectra
75 mg/15 mg
Nexgard Spectra
150 mg/30 mg
2–3,5 1        
> 3,5–7,5   1      
> 7,5–15     1    
> 15–30       1  
> 30–60         1
Gebruik een geschikte combinatie van kauwtabletten voor honden boven 60 kg.

Methode van toediening:
De tabletten zijn kauwbaar en smakelijk voor de meeste honden. Indien de hond de tabletten niet direct accepteert, kunnen ze worden toegediend met voedsel.
Behandelschema:
Het behandelschema dient gebaseerd te zijn op veterinaire diagnose en op de lokale epidemiologische situatie.

Nexgard Spectra kan worden gebruikt als onderdeel van de seizoensgebonden behandeling van vlooien en teken (de behandeling met een monovalent vlooien- en tekenproduct vervangend) bij honden met een gediagnosticeerde gelijktijdige infestatie met gastro-intestinale nematoden. Een enkele behandeling is effectief voor de behandeling van gastro-intestinale nematoden.
Na behandeling van de infestatie met nematoden, dient verdere vlooien- en tekenbehandeling te worden voortgezet met een monovalent product.

Hartwormziekte:
Nexgard Spectra doodt Dirofilaria immitis larven tot één maand na hun transmissie door muggen. Derhalve dient het product toegediend te worden met regelmatige maandelijkse intervallen, gedurende de tijd van het jaar waarin vectoren aanwezig zijn, startend in de maand na de eerste blootstelling aan muggen. De behandeling moet worden voortgezet tot 1 maand na de laatste blootstelling aan muggen. Om een routine in de behandeling te brengen wordt het aanbevolen om elke maand dezelfde dag of datum te gebruiken. Wanneer een ander preventief hartwormmiddel wordt vervangen in een hartwormpreventieprogramma dient de eerste behandeling met Nexgard Spectra te beginnen op de datum waarop de vorige medicatie toegediend had moeten worden.

Honden die leven in gebieden endemisch voor hartworm, of die gereisd hebben naar endemische gebieden, kunnen geïnfesteerd zijn met volwassen hartwormen. Er is geen therapeutisch effect tegen volwassen Dirofilaria immitis vastgesteld. Het wordt daarom aanbevolen dat alle honden van 8 maanden of ouder, die in endemische gebieden voor hartworm leven, getest worden op een bestaande volwassen hartworminfestatie, alvorens behandeld te worden met het product voor hartwormpreventie.

Houdbaarheid & bewaaradvies

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in onaangebroken originele staat: 2 jaar.
Bewaar de blister in het doosje, ter bescherming tegen licht.

Samenstelling

Elke kauwtablet bevat:
Werkzame bestanddelen:
 
Nexgard Spectra Afoxolaner (mg) Milbemycine oxime (mg)
kauwtabletten voor honden 2-3,5 kg 9,375 1,875
kauwtabletten voor honden > 3,5-7,5 kg 18,75 3,75
kauwtabletten voor honden > 7,5-15 kg 37,50 7,50
kauwtabletten voor honden > 15-30 kg 75,00 15,00
kauwtabletten voor honden > 30-60 kg 150,00 30,00
 

Bijwerkingen & waarschuwingen

In klinische studies werden geen ernstige bijwerkingen toegeschreven aan de combinatie van afoxolaner met milbemycine oxime. Bijwerkingen zoals braken, diarree, lethargie, anorexia en pruritus werden soms gezien. Deze gebeurtenissen waren over het algemeen zelflimiterend en van korte duur.
De frequentie van bijwerkingen is gerangschikt aan de hand van de volgende indeling:
- zeer vaak bij (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)
- vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
- soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
- zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
- zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten). Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Vlooien en teken moeten beginnen met zich te voeden om blootgesteld te worden aan afoxolaner, derhalve kan het risico op de overdracht van door vectoren overgedragen ziekten niet worden uitgesloten.
Resistentie van parasieten tegen een bepaalde klasse van antiparasitica kan zich ontwikkelen na het frequent, herhaald gebruik van een product van die klasse. Daarom dient het gebruik van dit product gebaseerd te zijn op de beoordeling van elke individuele casus en op de lokale epidemiologische informatie over de huidige gevoeligheid van de doelsoorten, teneinde de mogelijkheid op een toekomstige selectie van resistentie te beperken.
Behoud van de effectiviteit van macrocyclische lactonen is cruciaal voor de bestrijding van Dirofilaria immitis. Om het risico op selectie van resistentie zoveel mogelijk te beperken wordt het aanbevolen honden te controleren op zowel circulerende antigenen als microfilaria in het bloed aan het begin van elk seizoen van preventieve behandeling. Alleen negatieve dieren dienen te worden behandeld.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
In afwezigheid van beschikbare gegevens dient de behandeling van pups jonger dan 8 weken en van honden die minder dan 2 kg wegen gebaseerd te zijn op een baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.
In endemische gebieden voor hartworm, dienen honden getest te worden op een bestaande hartworminfestatie, voorafgaand aan de toediening van NEXGARD SPECTRA. Geïnfesteerde honden dienen, naar het oordeel van de dierenarts, behandeld te worden met een adulticide om volwassen hartworm te verwijderen. NEXGARD SPECTRA is niet geïndiceerd voor klaring van microfilaria.
De aanbevolen dosis moet strikt worden nageleefd in collies of verwante rassen.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
- Dit product kan gastro-intestinale stoornissen veroorzaken indien ingeslikt.
- Bewaar de tabletten in de blister, totdat ze nodig zijn en bewaar de blisters in het doosje.
- In geval van accidentele ingestie, in het bijzonder bij kinderen, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
- Handen wassen na gebruik.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Uit laboratoriumonderzoek bij ratten en konijnen zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene effecten of op enige nadelige gevolgen op de reproductiecapaciteit van mannetjes of vrouwtjes.
De veiligheid van dit diergeneesmiddel is niet vastgesteld tijdens dracht en lactatie of in fokhonden. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Milbemycine oxime is een substraat voor P-glycoproteïne (P-gp) en kan daardoor interageren met andere P-gp substraten (bijvoorbeeld digoxine, doxorubicine) of ander macrocyclische lactonen. Daarom kan gelijktijdige toediening met andere P-gp substraten leiden tot verhoogde toxiciteit.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Er werden geen bijwerkingen gezien in gezonde puppy’s van acht weken na 6 behandelingen met tot 5 keer de maximale dosis.
Onverenigbaarheden
Niet van toepassing.

Specificaties

Productnr.: 11930
Diersoort: Hond
Toedieningsvorm: Tablet
Bestrijding van: Teken, Vlooien, Wormen
Levensfase Hond: Junior - 5 maanden tot 1 jaar, Adult - 1 tot 7 jaar, Senior - ouder dan 7 jaar

Overtuigd van uw keuze?

Nexgard Spectra Kauwtablet Hond

Nexgard Spectra Kauwtablet Hond
Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
  • 11930
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €49,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €49,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Mogelijk iets voor uw dier?

Eerder bekeek u