Bravecto Spot-on Pipet Kat

Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
  • 11917
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €49,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €49,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

De Bravecto spot-on pipet is een geregistreerd diergeneesmiddel voor de behandeling van teken- en vlooieninfestaties bij katten.

  • Alleen verkijgbaar in de dierenkliniek, online niet te bestellen.
  • Dit product is een geregistreerd REG NL UDA diergeneesmiddel.
  • U kunt Bravecto uitsluitend laten voorschrijven en verstrekken door uw eigen dierenarts.
  • U vindt hier de bijsluiter informatie van de Bravecto spot-on voor de kat.

#Bijsluiter informatie Bravecto spot-on kat#

Indicaties

Voor de behandeling van teken- en vlooieninfestaties bij katten.
Dit diergeneesmiddel is een systemisch insecticide en acaricide met onmiddellijke en aanhoudende vlooien- (Ctenocephalides felis) en teken- (Ixodes ricinus) dodende werking gedurende 12 weken.
Vlooien en teken moeten gehecht zijn aan de gastheer en beginnen met voeden om blootgesteld te worden aan het werkzame bestanddeel.
Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).

Geschikt voor

Kat.

Niet geschikt voor

Kittens jonger dan 11 weken.
Katten lichter dan 1.2 kg.

Toediening & dosering

Voor spot-on gebruik. Bravecto dient toegediend te worden volgens onderstaande tabel (overeenstemmend met een dosering van 40-94 mg fluralaner/kg lichaamsgewicht): 

Gewicht van de kat (kg) Sterkte en aantal van de toe te dienen pipetten
  Bravecto 112,5 mg Bravecto 250 mg Bravecto 500 mg
1,2 - 2,8 1      
>2,8 - 6,25   1    
>6,25 - 12,5     1  
Voor katten boven 12,5 kg lichaamsgewicht dient een combinatie van twee pipetten te worden gebruikt die het beste bij het lichaamsgewicht past. Toedieningswijze:
Stap 1: Onmiddellijk voor gebruik het sachet openen en de pipet eruit halen. De pipet dient bij de basis of bij het harde bovenste deel onder de dop rechtop vastgehouden te worden (punt naar boven) om deze te openen. De draai-en-gebruik dop dient met de klok mee of tegen de klok in één keer rondgedraaid te worden. De dop zal op de pipet blijven; het is niet mogelijk deze te verwijderen. De pipet is open en klaar voor gebruik als het breken van de verzegeling wordt gevoeld.
Stap 2: De kat dient te staan of liggen met de rug horizontaal voor een gemakkelijke toediening. Plaats de pipetpunt aan de schedelbasis van de kat.
Stap 3: Knijp zachtjes in de pipet en breng de gehele inhoud direct op de huid van de kat aan. Het product dient bij katten tot 6,25 kg lichaamsgewicht aangebracht te worden op één plek aan de schedelbasis en bij katten met meer dan 6,25 kg lichaamsgewicht op 2 plekken. Behandelschema:
Voor optimale controle van een teken- en vlooieninfestatie dient het diergeneesmiddel met een interval van 12 weken te worden toegediend.

Houdbaarheid & bewaaradvies

Voor dit diergeneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities voor wat betreft de temperatuur. De pipetten dienen in originele staat bewaard te worden ter bescherming tegen uitdroging of vochtopname. De sachets moeten pas vlak voor gebruik geopend worden.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in onaangebroken originele staat: 2 jaar.

Samenstelling

Werkzaam bestanddeel: iedere ml bevat 280 mg fluralaner. Bevat per pipet: 

  Pipet inhoud (ml) Fluralaner (mg)
voor kleine katten 1,2 - 2,8 kg 0,4 112,5
voor middelgrote katten >2,8 - 6,25 kg 0,89 250
voor grote katten >6,25 - 12,5 kg 1,79 500
  Fluralaner is een acaricide en een insecticide. Het is werkzaam tegen teken (Ixodes spp.) en vlooien (Ctenocephalides spp.) op de kat.
Binnen 12 uur na aanhechting van vlooien (C. felis) en binnen 48 uur na aanhechting van teken (I. ricinus) treedt het effect op.
Fluralaner is zeer potent tegen teken en vlooien door blootstelling tijdens het voeden, m.a.w. het is systemisch werkzaam tegen de doelparasieten.
Fluralaner is een sterke remmer van delen van het zenuwstelsel van geleedpotigen door de antagonistische werking op ligandafhankelijke chloridekanalen (GABA-receptor en glutamaat-receptor).
Bij moleculaire on target studies op insect GABA receptoren van de vlo en de vlieg wordt fluralaner niet beïnvloed door dieldrinresistentie.
Bij in vitro bio-assays wordt fluralaner niet beïnvloed door bewezen veldresistentie tegen amidines (teken), organofosfaten (teken, mijten), cyclodiënes (teken, vlooien, vliegen), macrocyclische lactonen (zeeluizen), fenylpyrazolen (teken, vlooien), benzofenyl urea (teken), pyrethroïden (teken, mijten) en carbamaten (mijten).
Het product draagt bij aan de beheersing van de vlooienpopulatie in de omgeving waar de behandelde katten toegang tot hebben.
Nieuwe vlooien op een kat worden gedood voordat ze levensvatbare eitjes kunnen produceren. Een in vitro studie liet tevens zien dat een zeer lage concentratie van fluralaner de productie van levensvatbare eitjes bij vlooien stopt.
De levenscyclus van de vlo wordt doorbroken door het snelle en langdurige effect tegen volwassen vlooien op het dier en de afwezigheid van de productie van levensvatbare eieren.
Fluralaner wordt gemakkelijk transdermaal opgenomen van de topicale toedieningsplek waarbij maximale plasmaconcentraties tussen 3 en 21 dagen na toediening worden bereikt. De langdurige aanwezigheid en langzame eliminatie uit het plasma (t1/2 = 12 dagen) en het gebrek aan een uitgebreid metabolisme resulteren in werkzame concentraties fluralaner voor de duur van het doseringsinterval. Onveranderd fluralaner wordt uitgescheiden via de faeces en in zeer kleine mate via de urine.

Bijwerkingen & waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:
Parasieten moeten begonnen zijn met voeden op de gastheer om blootgesteld te worden aan fluralaner; het risico op overdracht van parasietgebonden ziekten kan daarom niet worden uitgesloten.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Voorkom contact met de ogen van het dier.
Niet direct op huidlaesies gebruiken.
Omdat er geen informatie beschikbaar is, dient dit diergeneesmiddel niet gebruikt te worden bij kittens jonger dan 11 weken en/of katten lichter dan 1,2 kg.
Het product dient niet toegediend te worden met een interval korter dan 8 weken omdat de veiligheid bij een korter interval niet is onderzocht.
Dit product is voor topicaal gebruik en dient niet oraal toegediend te worden.
Voorkom dat pas behandelde dieren elkaar verzorgen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
Dit product is schadelijk na inname. Bewaar het product tot gebruik in onaangebroken originele staat om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het product. Een gebruikte pipet dient onmiddellijk te worden verwijderd. In geval van accidentele inname dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Dit product en de natte huid van een pas behandeld dier kunnen licht irriterend zijn voor de huid en/of ogen. Voorkom contact met huid en/of ogen, inclusief hand-oog contact. Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling. Raak de toedieningsplek niet aan en voorkom dat kinderen deze aanraken totdat deze droog is; het is daarom aanbevolen de dieren in de avond te behandelen. Op de dag van behandeling is het niet toegestaan behandelde dieren te laten slapen in hetzelfde bed als hun eigenaar, vooral kinderen. Was de handen en aangeraakte huid grondig met zeep en water direct na gebruik van het product. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk grondig reinigen met water.
Het product is zeer brandbaar. Houd het weg van warmte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen.
Het actieve bestanddeel in het product is zeer lipofiel en hecht aan de huid en kan na morsen van het product ook aan oppervlakken hechten. De volgende voorzorgsmaatregelen worden daarom aanbevolen:
-  Draag geschikte handschoenen bij het hanteren of het toedienen van het product aan honden en katten.
-  In geval van morsen, bijvoorbeeld op tafel of vloeroppervlakken, de overmaat aan product verwijderen met een papieren tissue en het gebied schoonmaken met zeep.
Voorkom dat behandelde dieren in contact komen met onbehandelde dieren totdat de toedieningsplek droog is.

Dracht, lactatie en vruchtbaarheid:
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Geen, voor zover bekend. Fluralaner wordt sterk gebonden aan plasmaeiwitten en kan concurreren met andere sterk gebonden geneesmiddelen zoals non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) en het coumarinederivaat warfarine. Incubatie van fluralaner in de aanwezigheid van carprofen of warfarine in hondenplasma bij maximaal verwachte plasmaconcentraties leidde niet tot vermindering van de eiwitbinding van fluralaner, carprofen of warfarine.
In laboratorium- en klinische studies werden geen interacties waargenomen tussen Bravecto spot-on oplossing voor katten en routinematig gebruikte diergeneesmiddelen. Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
De veiligheid is bewezen bij kittens met een leeftijd van 11-13 weken en een gewicht van 1,2-1,5 kg die op 3 momenten een overdosering toegediend kregen van tot 5 maal de maximaal aanbevolen dosering met een korter interval dan aanbevolen (interval van 8 weken).
Orale opname van het product bij de maximaal aanbevolen dosering werd goed verdragen door katten, afgezien van wat voorbijgaande speekselvorming, hoesten of braken direct na toediening. Onverenigbaarheden:
Geen, voorzover bekend.

Specificaties

Productnr.: 11917
Diersoort: Kat
Toedieningsvorm: Pipet (Spot on) - druppels, Pipet (Spot on)
Bestrijding van: Teken, Vlooien
Gewicht kat: Grote kat - vanaf 2 kg
Levensfase Kat: Junior - 6 maanden tot 2 jaar, Adult - 1 tot 11 jaar, Senior - ouder dan 11 jaar

Overtuigd van uw keuze?

Bravecto Spot-on Pipet Kat

Bravecto Spot-on Pipet Kat
Alleen verkrijgbaar in uw dierenkliniek
  • 11917
P Verwerven petpunten nu
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €49,-
Onze standaard verzendkosten zijn €3,95. Vanaf €49,- wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd in Nederland en België.

Mogelijk iets voor uw dier?

Eerder bekeek u